Ułatwienia dostępu

Zasady przetwarzania danych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną: kancelaria@rars.gov.pl;
 • telefonicznie: 22 36 09 100, tel. komórkowy: 666 835 572;
 • faksem: 22 36 09 101.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Można z to zrobić:

 • listownie – pisząc na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

We wniosku proszę wpisać, czego Państwo żądacie  (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podać dane, na podstawie których będziemy mogli Państwa zidentyfikować (imię, nazwisko, numer / adres kontaktowy) i udzielić Państwu odpowiedzi.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

 
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych