Ułatwienia dostępu

Opłata zapasowa

Opłata zapasowa

Rozporządzenia

Zgodnie z art. 21b ust 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty zapasowej, o której mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność utworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych na poziomie wymaganym zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy o zapasach oraz planowane do poniesienia lub poniesione przez Agencję koszty, o których mowa w ust. 10 i 11, związane z utworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1812) stawka opłaty zapasowej wynosi odpowiednio:

  • 43,00 PLN za tonę ekwiwalentu ropy naftowe;
  • 99,00 PLN za tonę gazu płynnego LPG.
1_Zapasy.jpg

Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej

inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, będąc organem właściwym w sprawie opłaty zapasowej oraz kar pieniężnych, któremu przysługują uprawnienia organu podatkowego określone w dziale III oraz w dziale V ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z art. 21b ust. 13 i 14 oraz art. 66 ust. 6 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu. 

Kliknij, aby poznać szczegóły dokumentu dot. zapłaty opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec 
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych