Ułatwienia dostępu

Zapasy obowiązkowe

Zapasy paliw

Producenci i handlowcy tworzą i utrzymują zapasy obowiązkowe:

ropy naftowej lub paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) – w  wielkości odpowiadająca iloczynowi 53 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym.
gaz płynny (LPG) w wielkości odpowiadająca iloczynowi 30 dni i średniej dziennej produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu, zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym.

Sposób obliczania minimalnej wielkości zapasów obowiązkowych:

Ropa naftowa

art. 5 ust. 3b pkt 1-2 ustawy o zapasach

Paliwa z wyłączeniem gazu płynnego (LPG)

art. 5 ust. 3b pkt 3 ustawy o zapasach

Gaz płynny (LPG)

art. 5 ust. 3k ustawy o zapasach

Ważne: Zasady tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych w pierwszym roku wykonywania działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zostały określone w art. 6 ustawa z dnia  z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (ustawa o zapasach).
Pierwszy rok działalności 

Sposób obliczania minimalnej wielkości zapasów obowiązkowych w pierwszym roku działalności

Pierwszy rok wykonywania działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw – kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął faktyczną działalność w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw.

Podstawą obliczania wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw dla producenta i handlowca w pierwszym roku wykonywania działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw jest:

  • suma wielkości przywozu ropy naftowej lub paliw, lub wielkości produkcji paliw w danym miesiącu i w miesiącach poprzedzających, liczonych od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej, oraz
  • wielkość zapasów wyrażona w liczbie dni średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, określona odpowiednio w art. 5 ust. 3 lub ust. 3a ustawy dla danego roku kalendarzowego. 

Producent i handlowiec, w pierwszym roku wykonywania działalności w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na zasadach określonych powyżej, począwszy od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił przywóz lub produkcja.

Producent i handlowiec obowiązani są do końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się pierwszy rok działalności gospodarczej utrzymywać zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w ilości obliczonej zgodnie z ww. zasadami.

Podjęcie działalności w ciągu 12 miesięcy od wykreślenia

Producent i handlowiec, którzy zostali wykreśleni z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych na ich wniosek, a następnie ponownie podjęli działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub przywozu paliw w okresie 12 miesięcy od dnia wykreślenia wpisu z rejestru, tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, jak producenci i handlowcy, którzy nie zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej i nie zostali wykreśleni z rejestru, a okres od wykreślenia z rejestru do ponownego podjęcia działalności wlicza się do okresu wykonywania działalności. 
W tej sytuacji obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych w wymaganej wielkości rozpoczyna się od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ponowne podjęcie działalności gospodarczej. 
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych