Ułatwienia dostępu

Platforma paliwowa

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw wobec Prezesa RARS

Zgodnie z art. 22 ust. 3c ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.) od dnia 1 grudnia 2023 r. producenci, handlowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania zapasów obowiązkowych i handlowych ropy naftowej lub paliw składają wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa, następujące dokumenty:

 • deklaracje, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach,
 • informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1c ustawy o zapasach,
 • informacje, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o zapasach,
 • informacje, o których mowa w art. 22 ust. 3a ustawy o zapasach.

Dokumenty złożone w innej formie nie będą wypełniały realizacji obowiązku sprawozdawczego wobec Prezesa RARS.

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw wobec Prezesa URE

Z dniem 1 lipca 2023 r. przedsiębiorstwa energetyczne składają wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa, następujące sprawozdania i informacje:

 • sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
 • sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne,
 • informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Infolinia

Rejestracja w systemie IT Platforma Paliwowa

Informujemy, iż w celu rejestracji Państwa Pełnomocników w systemie Platforma Paliwowa należy przesłać do RARS komplet wymienionych poniżej dokumentów.

Niżej wymienione dokumenty, z dopiskiem Platforma Paliwowa, prosimy przesłać w formie papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem na adres:

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. W taki sposób złożone dokumenty powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnoszącego podanie oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie (tj. ePUAP).

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na

Najczęściej zadawane pytania

Komunikaty

Przedsiębiorco, jeśli nie przywozisz z zagranicy, nie wywozisz lub nie wytwarzasz paliw ciekłych (w rozumieniu ustawy o zapasach), nie składaj wniosku o dokonanie wpisu do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych (RSZI). Zmiana sposobu składania informacji z papierowej na elektroniczną, nie wiąże się z koniecznością wpisywania do nowych rejestrów lub wypełniania sprawozdań nie zgodnych z profilem działalności.

Jeśli masz wątpliwości napisz do nas: PlatformaPaliwowa.SD@rars.gov.pl

 • Kogo dotyczy Platforma Paliwowa?

  Dotyczy przedsiębiorstw, o których mowa w art. 4ba i art. 43d, art. 43e oraz podmioty przywożące, o których mowa w art. 43d ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), a także przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 1c, art. 22 ust. 3 oraz art. 22 ust. 3a, są obowiązane do składania sprawozdań, informacji lub deklaracji przy użyciu formularza udostępnionego w Platformie Paliwowej.

 • Kim jest Pełnomocnik?

  Pełnomocnik to osoba wyznaczona do reprezentowania Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorstwa - wykonywania w jego imieniu czynności w ramach Platformy Paliwowej. Może to być właściciel lub inna upoważniona do działania osoba.

 • Od lipca planujemy wynająć naszą stacje innej firmie, dlatego też zwracam się z pytaniem czy w takiej sytuacji mamy obowiązek założenia konta na Platformie Paliwowej?

  W takim przypadku koniecznym będzie założenie konta na platformie w celu uaktualnienia informacji, o której mowa w artykule 43e ustawy - Prawo energetyczne (informacja o eksploatowanej infrastrukturze). Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu Przedsiębiorca, w termie 7 dni od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji. Co do opłaty skarbowej jest ona konieczna do uiszczenia tylko w przypadku gdy Przedsiębiorca posiada pełnomocnika. Natomiast w przypadku kiedy sam podpisuje składane przez Platformę Paliwową dokumenty, nie ma konieczności składania pełnomocnictwa i opłaty skarbowej (jedynie pozostałe dokumenty zamieszczone w wykazie). Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia do URE wniosku o zmianę koncesji w zakresie przedmiotu i zakresu lub w przypadku zaprzestania wykonywania działalności o cofnięcie koncesji.

 • Jeżeli prowadzimy jedynie sprzedaż butli gazowych, które sami napełniamy, czy powinniśmy założyć konto na Platformie Paliwowej?

  Tak. Przedsiębiorstwa, które posiadają rozlewnie gazu płynnego są zobowiązane do złożenia informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne. Rozlewnia gazu płynnego zajmuje się napełnianiem i dystrybucją gazu płynnego propan-butan i propan w butlach o różnej pojemności czym spełnia definicję obrotu paliwami ciekłymi. Odsyłamy do lektury rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, w którym to w § 1 pkt 9 jest mowa o definicji rozlewni gazu płynnego.

 • Jesteśmy Spółdzielnią zajmującą się sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych i przemysłowych w tym gazu w butlach. Czy koniecznym jest założenie konta na Platformie Paliwowej?

  Nie ma takiej potrzeby. Jednocześnie w przypadku rozszerzenia przedmiotu i zakresu posiadanej koncesji, np. o stację, będzie koniecznym złożenie informacji.

 • Nasza Spółka nie posiada infrastruktury technicznej do produkcji, transportu i magazynowania paliw, nie posiada zapasów paliw. Nie jest objęta obowiązkiem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Jaki zatem powinniśmy mieć zakres dostępu do Platformy Paliwowej oraz poziom uprawnień dla Pełnomocnika/-ów?

  W przypadku gdy Przedsiębiorca:
  - nie posiada żadnej infrastruktury technicznej, jak również nie korzysta z usług firm zewnętrznych świadczących usługę transportu paliw ciekłych do odbiorcy końcowego - nie jest objęty obowiązkiem składania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (Art. 43e ustawy - Prawo energetyczne),
  - nie posiada wpisu do rejestru podmiotów przywożących (RPP), koncesji na obrót paliwami z zagranicą (OPZ) lub koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) - nie jest objęty obowiązkiem składania sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (Art. 43d ustawy - Prawo energetyczne),
  - nie zajmuje się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych, a tym samym nie świadczy usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji – nie jest objęty obowiązkiem składania sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi, którym świadczył usługi logistyczne (Art. 4ba ustawy - Prawo energetyczne).

  Nie ma konieczności zakładania konta na platformie paliwowej. Nie mniej jednak w przypadku zmiany profilu działalności koniecznym będzie niezwłoczne założenie konta i realizacja obowiązków sprawozdawczych, którymi zostanie objęty. Co do zakresu dostępu do Platformy Paliwowej oraz poziom uprawnień dla Pełnomocnika/-ów, zależy on od organizacji przedsiębiorstwa. Zachęcamy do lektury objaśnień poszczególnych ról zawartych w wykazie dokumentów do pobrania. Link do strony: Platforma Paliwowa

 • Jesteśmy firmą transportową, która kupuje paliwo od PKN Orlen korzystając tylko z kart paliwowych dla naszych aut oraz dla aut Przewoźników. Nie magazynujemy i nie dokonujemy przewozu paliw. Czy powinniśmy założyć konto na Platformie Paliwowej?

  Za mało informacji do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli przedsiębiorca nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi ani wpisu do Rejestru Podmiotów Przywożących (nie dokonuje przywozu paliw ciekłych z zagranicy) nie jest zobowiązany do rejestracji na Platformie Paliwowej. Natomiast jeśli posiada koncesję OPC i w przedmiocie oraz zakresie działalności ma środki transportu, powinien założyć konto na platformie celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne (aktualizacja może wynikać np. z zakupu albo sprzedaży autocysterny).

 • Moja firma prowadzi wyłączenie wymianę butli gazowych 11kg jednoklatkowych - nie napełniamy tych butli tylko dostarcza nam je firma. Jest to sprzedaż dla klientów indywidualnych. Czy mamy obowiązek założenia konta na Platformie Paliwowej?

  Nie ma konieczności rejestracji na Platformie Paliwowej. Jednocześnie w przypadku rozszerzenia przedmiotu i zakresu posiadanej koncesji, np. o stację, będzie koniecznym złożenie informacji.

 • Czy system Platforma Paliwowa obejmuje wszystkie podmioty posiadające koncesje na obrót paliwami płynnymi? Nasza firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) handluje gazem propan-butan i nie prowadzi usług magazynowych oraz nie sprowadzamy gazu z zagranicy. Gaz kupowany jest od innych składów podatkowych mających swoją siedzibę w Polsce.

  Jeśli przedsiębiorca obraca gazem płynnym LPG - stacja LPG, powinien zarejestrować się na Platformie Paliwowej celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne (np. w przypadku włączenia/wyłączenia zbiornika lub zwiększenia pojemności itp.). Jeżeli jest to wyłącznie sprzedaż butli (bez napełniania), przedsiębiorca nie musi rejestrować się na Platformie Paliwowej.

 • Firma nie jest ani producentem ani importerem, posiadam koncesję tylko i wyłącznie na obrót paliwami ciekłymi. Czy koniecznym jest założenie konta na Platformie Paliwowej?

  Przedsiębiorca powinien zarejestrować się na Platformie Paliwowej celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne (np. w przypadku włączenia/wyłączenia zbiornika).

 • W najbliższych dniach podejmiemy działania w celu wykreślenia firmy z Rejestru Podmiotów Przywożących Paliwa Ciekłe. Czy jesteśmy w dalszym ciągu zobligowani do przesłania stosownych dokumentów określonych w otrzymanym piśmie w celu założenia konta na Platformie Paliwowej. Nadmieniam jednocześnie, iż od wydania decyzji z 31 sierpnia 2022 r. nie sprowadziliśmy żadnego rodzaju i ilości paliwa.

  Tak, od momentu wpisu do momentu wykreślenia Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 43d ustawy - Prawo energetyczne. Ostatnie sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu należy złożyć za miesiąc, w trakcie trwania którego nastąpiło wykreślenie z rejestru (przykładowo: jeżeli Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w dniu 25 czerwca 2023 r. to ostatnie sprawozdanie składa za miesiąc czerwiec 2023, w terminie do dnia 20 lipca 2023 r.).

 • Koncesję otrzymaliśmy dopiero w tym roku. Czy mamy obowiązek rejestracji w Systemie Platformy Paliwowej?

  TAK. Przedsiębiorca w terminie od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne. Tym samym Przedsiębiorca powinien zarejestrować się na Platformie Paliwowej celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e, np. w przypadku włączenia/wyłączenia zbiornika czy zakupu nowej stacji lub środka transportu.

 • Posiadamy warsztat samochodowy oraz montaż centralnych ogrzewań, nie zajmujemy się transportem ciężarowym oraz nie posiadamy stacji obsługi paliw. Czy platforma nas obowiązuje?

  Jeśli przedsiębiorca nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi ani wpisu do Rejestru Podmiotów Przywożących (nie dokonuje przywozu paliw ciekłych z zagranicy) nie jest zobowiązany do rejestracji na Platformie Paliwowej.

 • Nasza spółka zajmuje się jedynie handlem paliwami (tj. bez przywozu i produkcji) i posiada zbiorniki na stacji paliw o pojemności 284,7 m3 - czy obowiązuje nas rejestracja na Platformie Paliwowej?

  TAK. Przedsiębiorca w terminie od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne. Tym samym Przedsiębiorca powinien zarejestrować się na platformie paliwowej celem możliwości złożenia ewentualnej aktualizacji informacji 43e, np. w przypadku włączenia/wyłączenia zbiornika czy zakupu nowej stacji.

 • Czy dotyczy nas rejestracja w Platformie Paliwowej, jeśli zajmujemy się paliwami tylko w obszarze dystrybucji gazów technicznych?

  Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi lub wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących powinno założyć konto na Platformie Paliwowej, w celu złożenia ewentualnej aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne. Przedsiębiorca w terminie od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne czy też w celu złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 43d ustawy - Prawo energetyczne.

 • Mamy koncesje na sprzedaż paliw i jesteśmy tylko detalistami. Czy nas też to dotyczy?

  Jeśli przedsiębiorstwo energetyczne posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi powinno założyć konto na Platformie Paliwowej, w celu złożenia ewentualnej aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne. Przedsiębiorca w terminie od momentu rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji posiadanej infrastruktury, jest zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji, o której mowa w art. 43e.

 • Czy mamy obowiązek rejestracji w systemie jeśli nie zajmujemy się dystrybucją paliw, a jedynie wykorzystujemy zbiornik o poj. 5000l na potrzeby własne? Jesteśmy firmą sprzedającą węgiel, groszki, pellety, drewno oraz brykiet drzewny.

  Jeśli przedsiębiorca nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi ani wpisu do Rejestru Podmiotów Przywożących (nie dokonuje przywozu paliw ciekłych z zagranicy) nie jest zobowiązany do rejestracji na Platformie Paliwowej.

 • Nasza firma sprzedaje w naszych sklepach spożywczych butle z gazem do kuchenek to także musimy przesyłać pełnomocnictwo i rejestrować się na platformie?

  Nie ma konieczności rejestracji na Platformie Paliwowej. Jednocześnie w przypadku rozszerzenia przedmiotu i zakresu posiadanej koncesji, np. o stację, konieczna będzie rejestracja w systemie oraz złożenie informacji.

 • Obracamy paliwami ciekłymi tylko i wyłączenie na zasadach kart paliwowych. Czy jesteśmy zobowiązani do rejestracji w Platformie Paliwowej?

  Nie

 • Obracamy wyłączenie konfekcjonowanym gazem płynnym LPG, czy musimy być zarejestrowani w Platformie Paliwowej?

  Przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie obrotu konfekcjonowanym gazem płynnym LPG, nie są zobowiązane do założenia konta na Platformie Paliwowej oraz zgłaszania informacji dotyczącej infrastruktury paliw ciekłych.

 • Gdzie dostępna jest instrukcja użytkownika Platformy Paliwowej?

  Instrukcja dostępna jest do pobrania Platforma Paliwowa

 • Kto zakłada konta w systemie?

  Konta użytkownikom zakłada Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na podstawie przesłanej dokumentacji. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie Platforma Paliwowa

 • Kiedy zostanę powiadomiony o założeniu konta?

  Po zweryfikowaniu poprawności przesłanych dokumentów, RARS utworzy konta użytkownikom, którzy otrzymają powiadomienie mailowe (na wskazany w przesłanych dokumentach adres email) wraz z informacją o sposobie logowania do Platformy Paliwowej.

 • W jaki sposób zostanę powiadomiony o założeniu konta?

  Na adres mailowy wskazany w „Zakresie umocowania” zostanie wysłany mail z informacją o założeniu konta oraz sposobie logowania.

 • Jak mogę się zalogować?

  Instrukcja logowania w kilku krokach Instrukcja pierwszego logowania

 • Jakie mogę wprowadzić hasło?

  - hasło powinno zawierać minimum dwanaście znaków,
  - hasło powinno zawierać przynajmniej jedną wielką literę,
  - hasło powinno zawierać przynajmniej jedną małą literę,
  - hasło powinno zawierać przynajmniej jeden znak specjalny oraz przynajmniej jedną cyfrę.

 • Dostałem link aktywacyjny, ale jest już nieaktywny, co mogę zrobić?

  Proszę zgłosić się na Infolinię +48 123 230 090 lub wysłać email z opisem problemu na adres PlatformaPaliwowa.SD@rars.gov.pl

  .

 • Nie mogę znaleźć w skrzycie mailowej wiadomości email z informacją, że w Systemie Platforma Paliwowa zostało utworzone konto, które oczekuje na aktywację.

  Proszę zgłosić się na Infolinię +48 123 230 090 lub wysłać email z opisem problemu na adres PlatformaPaliwowa.SD@rars.gov.pl.

 • Nie dostaliśmy wiadomości email z informacją, że w Systemie Platforma Paliwowa zostało utworzone konto, które oczekuje na aktywację. Co mamy zrobić?

  Proszę najpierw sprawdzić, czy email nie znajduje się w katalogu Spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości) skrzynki odbiorczej email. Jeśli tam go nie ma to proszę zgłosić się na Infolinię +48 123 230 090 lub wysłać email z opisem problemu na adres PlatformaPaliwowa.SD@rars.gov.pl.

 • Dostaliśmy informację o potrzebie uzupełnienia dokumentacji. Co musimy teraz zrobić?

  Proszę o uzupełnienie dokumentacji zgodnie z przekazaną informacją oraz przesłanie jej w wersji papierowej na adres:

  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45,
  00-844 Warszawa

 • Zapomniałem hasła do konta lub chcę zmienić hasło w Systemie Platforma Paliwowa?

  W przypadku potrzeby odzyskania hasła lub przypomnienia loginu użytkownik ma taką możliwość poprzez kliknięcie w przycisk „Odzyskaj hasło/login”.

  Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno do podania adresu email, który został użyty do rejestracji konta użytkownika, do którego System ma podać login.

  Po wprowadzeniu adresu email należy kliknąć przycisk „Przypomnij loginy”.W przypadku odzyskiwania loginu użytkownik dostanie wiadomość ze wskazaniem adresu email oraz listą loginów przypisanych do danego maila.

  W przypadku odzyskiwania hasła po podaniu loginu i kliknięciu w przycisk „Reset hasła” użytkownik otrzyma na podany podczas rejestracji adres email link, który umożliwi podanie nowego hasła.

  Po kliknięciu w link użytkownik będzie mógł zdefiniować nowe hasło. Nowe hasło należy potwierdzić przyciskiem „Zmień hasło”.

  Po dokonanej zmianie hasła System wyświetli komunikat informujący o zmienionym haśle.

  Uwaga: Jeśli użytkownik podczas korzystania z aplikacji nie zmieniał adresu email, to ten email jest jednocześnie loginem.
  Oznacza to, że przy ewentualnym resecie hasła zarówno w polu login jak i email należy wpisać adres email, wykorzystany do założenia konta.

 • W Systemie Platforma Paliwowa widnieje błędna informacja o naszej firmie (adres, nazwa, …). Co mamy zrobić?

  Jeśli Przedsiębiorca posiada decyzję zmieniającą, w której uaktualniono nazwę, adres, czy formę prawną, prośba o kontakt z Infolinią +48 123 230 090 lub wysłanie maila z opisem problemu na adres PlatformaPaliwowa.SD@rars.gov.pl.
  Jeśli Przedsiębiorca nie wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji do Urzędu Regulacji Energetyki, do czasu wydania nowej decyzji (na wniosek) dane pozostaną niezmienione.

 • Czy po zatwierdzeniu formularza, a przed podpisaniem, można jeszcze wprowadzić zmiany lub usunąć go?

  Tak, jest to możliwe. Aby dokonać edycji danych należy kliknąć przycisk „Cofnij do edycji”, który spowoduje cofnięcie formularza do statusu „W edycji” i umożliwi wprowadzenie zmian. W celu usunięcia formularza należy po prostu wybrać opcję „Usuń”.

 • Jak będę mógł podpisać sprawozdanie?

  Sprawozdanie można podpisać na trzy sposoby, poprzez:
  - Podpis elektroniczny – szafir (do współpracy z systemem koniecznym jest włączone rozszerzenie szafir sdk oraz aplikacje szafir host),
  - e-dowód,
  - profil zaufany.

 • Czy sprawozdania składane za pośrednictwem Platformy Paliwowej można wygenerować papierowo celem okazania podczas kontroli?

  Sprawozdanie składane za pośrednictwem Platformy Paliowej Przedsiębiorca może wygenerować w formie pdf, a następnie zapisać/wydrukować.

 • Czy będzie podwójne raportowanie – zarówno bezpośrednio do URE, RARS, jak i do Platformy Paliwowej?

  Dokumentacja składana za pośrednictwem Platformy Paliwowej jest wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych. Nie ma więc potrzeby podwójnego raportowania.

 • Jestem jednoosobową firmą czy mam sam dla siebie złożyć pełnomocnictwo?

  Pełnomocnictwo należy złożyć jedynie w przypadku jeżeli podmiot zobowiązany do realizacji obowiązków za pośrednictwem Platformy Paliwowej (dalej „Przedsiębiorca”) umocowuje określone osoby do działania w jego imieniu w ramach Platformy Paliwowej. Przedsiębiorca nie udziela pełnomocnictwa sam sobie. Należy natomiast złożyć wypełnione i podpisane dokumenty:
  - zakres umocowania załącznik nr 2 - Dokument określający szczegółowy zakres umocowania dla Pełnomocnika w ramach czynności w Platformie Paliwowej,
  - Klauzule informacyjną,
  - wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub inne dokumenty potwierdzające prawną formę mocodawcy – informacje, które wskazują kto jest umocowany do reprezentowania Przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych.

 • Jeśli prezes zarządu sam będzie podpisywał dokumenty wysyłane przez platformę to czy też powinien złożyć pełnomocnictwo sam dla siebie?

  Jeżeli prezes zarządu:
  a) upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Przedsiębiorcy (wpis do KRS) – nie jest wymagane udzielenie pełnomocnictwa,
  b) nie jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania Przedsiębiorcy (wpis do KRS) - jest wymagane udzielenie i dostarczenie pełnomocnictwa wraz z załącznikami.
  Oprócz Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) należy złożyć wypełnione i podpisane dokumenty:
  • zakres umocowania załącznik nr 2 - Dokument określający szczegółowy zakres umocowania dla Pełnomocnika w ramach czynności w Platformie Paliwowej,
  • Klauzule informacyjną,
  • wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub inne dokumenty potwierdzające prawną formę mocodawcy – informacje, które wskazują kto jest umocowany do reprezentowanie Przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych.

 • Czy pełnomocnictwo może być udzielone kilku pracownikom?

  Tak.
  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym podlega opłacie skarbowej.

 • Czy opłata skarbowa jest wnoszona od każdego pełnomocnictwa osobno?

  Tak.
  Wysokość opłaty zapasowej to 17,00 PLN. Jest to opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 • Na jaki numer rachunku należy opłacić Pełnomocnictwo?

  Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Czy mogę przesłać dokumentacje w formie elektronicznej?

  Tak w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. W taki sposób złożone dokumenty powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnoszącego podanie oraz zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie (tj. ePUAP).

 • Kto ma podpisać klauzulę informacyjna?

  Klauzula informacyjna powinna zostać podpisana przez osobę, która została umocowana do obsługi systemu (tj. przez Pełnomocnika).

 • Składaliśmy już dokumentację. Czy możemy wykorzystać już złożone pełnomocnictwa a jedynie zmienić załączniki?

  Nie, należy przedłożyć aktualne pełnomocnictwo wraz z aktualnym kompletem załączników.

 • Dokonaliśmy już opłaty skarbowej Pełnomocnictw, które składaliśmy w styczniu. Czy opłata jest wciąż aktualna?

  Nie. Poprzednia opłata dotyczyła wcześniejszego pełnomocnictwa..

 • Skąd mogę pobrać dokumenty w wersji edytowalnej?

  Informacje zawarte są na tej stronie w sekcji Platforma Paliwowa.

 • Jakie dokumenty mogę złożyć za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa?

  Od 1 lipca 2023 r. za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa należy składać:
  - sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne,
  - sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne,
  - informacje, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne,
  - deklaracje, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach,
  - informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1c ustawy o zapasach,
  - informacje, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o zapasach,
  - informacje, o których mowa w art. 22 ust. 3a ustawy o zapasach.

 • W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne?

  Przedsiębiorstwo energetyczne przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie Platforma Paliwowa, miesięczne sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi, o których mowa w art. 4ba ust. 1 ustawy - Prawo Energetyczne w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (art. 4ba ust. 4 ustawy Prawo Energetyczne w wersji obowiązującej od 1 lipca 2023 r.).

 • W jakim terminie należy złożyć sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne?

  Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także podmiot przywożący stosownie do swojej działalności, przekazuje Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za pośrednictwem formularza udostępnionego w systemie Platforma Paliwowa miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu – w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (art. 43d ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne w wersji obowiązującej od 1 lipca 2023 r.).

 • W jaki terminie należy złożyć informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne?

  Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych, magazynowaniu lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie nimi z zagranicą, a także podmiot przywożący przekazują do Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w systemie Platforma Paliwowa informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji infrastruktury lub trwałego zaprzestania eksploatacji tej infrastruktury (art. 43e ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne w wersji obowiązującej od 1 lipca 2023 r.).

 • Czy mogę złożyć sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d ust. 1, informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne również w wersji papierowej lub przez ePUAP?

  Nie.
  Od 1 lipca 2023 r. sprawozdanie, o którym mowa w art. 4ba ust. 4, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d ust. 1 oraz informacje, o której mowa w art. 43e ust. 1 ustawy – Prawo Energetyczne mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu Platforma Paliowa.

 • Czy mogę złożyć za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa deklarację, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach, informację, o której mowa w art. 22 ust. 1c ustawy o zapasach , informację o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o zapasach, informację o której mowa w art. 22 ust. 3a ustawy o zapasach?

  Tak.
  Od 1 grudnia 2023 r. deklaracja, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach oraz informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1c, w art. 22 ust. 3 oraz w art. 22 ust. 3a ustawy o zapasach należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa.

 • Czy mogę złożyć za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa wniosek o wpis do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych (art. 14 ust. 1 ustawy o zapasach), wniosek o zmianę wpisu w Rejestrze Systemu Zapasów Interwencyjnych (art. 16 ust. ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach), wniosek o wykreślenie wpisu z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych (art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach)?

  Nie.
  Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości złożenia wniosku o wpis do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych (art. 14 ust. 1 ustawy o zapasach), wniosku o zmianę wpisu w Rejestrze Systemu Zapasów Interwencyjnych (art. 16 ust. ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach), wniosku o wykreślenie wpisu z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych (art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach) za pośrednictwem systemu Platforma Paliwowa. Składanie wskazanych wniosków do Prezesa RARS odbywa się na dotychczasowych zasadach (tj. w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem ePUAP).

 • Czy muszę zakładać konto na PP i zgłaszać infrastrukturę w przypadku gdy posiadam koncesję OPC tylko i wyłącznie w zakresie sprzedaży butli z gazem LPG?

  Nie ma takiej potrzeby. Jednocześnie informujemy, że w przypadku rozszerzenia przedmiotu i zakresu posiadanej koncesji, np. o stację, będzie koniecznym złożenie informacji.

 • Informacje z Urzędu Regulacji Energetyki o sprawozdawczości za pośrednictwem Platformy Paliwowej.

  Przekierowanie do Urzędu Regulacji Energetyki

 • Czy należy zgłaszać do infrastruktury środki transportu - cysterny drogowe, wykorzystywane wyłącznie do przewozu paliw z baz paliw na stacje paliw?

  Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 10j ustawy – Prawo energetyczne, środkiem transportu paliw ciekłych jest: cysterna (drogowa, kolejowa, kontenerowa) lub statek, przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw ciekłych, wykorzystywane do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom końcowym na podstawie koncesji lub do przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Przywożących. Tak więc, jeżeli przedsiębiorca prowadząc działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wykorzystuje cysterny drogowe wyłącznie do przewozu paliw z baz paliw na stacje paliw, to cysterny takie nie podlegają zgłoszeniu do infrastruktury paliw ciekłych.

 • Czy w aktualizacji informacji o infrastrukturze należy wpisywać jeszcze raz wszystkie dotychczas zgłoszone składniki infrastruktury?

  Nie. Jeżeli aktualizacja informacji dotyczy nowego składnika infrastruktury (np. nowa cysterna drogowa) to w aktualizacji należy wpisać wyłącznie ten składnik infrastruktury (tj. wszystkie wymagane dane dotyczącego tego składnika infrastruktury). Jeżeli aktualizacja informacji dotyczy zmian w składniku infrastruktury zgłoszonym wcześniej (np. pojemność zbiorników na stacji paliw) to w aktualizacji należy wpisać wyłącznie ten składnik infrastruktury (tj. wszystkie wymagane aktualne dane dotyczącego tego składnika infrastruktury).

 • Czy w przypadku korzystania z usług firm transportowych będę zobowiązany do zgłaszania infrastruktury w postaci środków transportu paliw ciekłych?

  Tak. Jeżeli przedsiębiorca, prowadząc działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, będzie korzystał z usługi firmy transportowej w zakresie przewozu paliw ciekłych do odbiorcy końcowego za pomocą cysterny, to będzie zobowiązany do przekazania danych firmy świadczącej usługę transportu. Również przedsiębiorca wpisany do Rejestru Podmiotów Przywożących, zlecając usługę transportu cysterną w ramach przywozu paliw ciekłych, będzie zobowiązany do przekazania danych firmy świadczącej usługę transportu.

 • Czy w przypadku zgłaszania firm świadczących usługi transportowe należy wskazać numery VIN i numery rejestracyjne?

  Nie. Numery VIN oraz numery rejestracyjne wskazujemy jedynie w przypadku zgłaszania własnych środków transportu. W przypadku korzystania ze środków transportu innych firm należy jedynie wpisać nazwę i adres firmy transportowej świadczącej usługę.

 • Czy zakup cysterny trzeba zgłosić do URE?

  Nie. Cysternę zgłaszamy nie w momencie jej zakupu lecz w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia jej eksploatacji.

 • Czy należy zgłaszać również ciągniki siodłowe jako środki transportu paliw ciekłych?

  Nie. Środki transportu paliw ciekłych to: cysterna drogowa, cysterna kolejowa, cysterna kontenerowa lub statek - przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw ciekłych.

 • Czy należy zgłaszać środki transportu wykorzystywane do przewozu butli LPG?

  Nie. Zgłaszamy tylko cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny kontenerowe lub statki.

 • Czy należy zgłaszać zbiorniki magazynowe przynależące do stacji paliw?

  Tak

 • Czy należy zgłaszać zbiorniki wyłączone z eksploatacji?

  Tak. Liczba zbiorników na danej stacji musi odpowiadać stanowi faktycznemu.

 • Czy mam wysyłać sprawozdania gdy nic nie przywieźliśmy?

  Tak, od momentu wpisu do momentu wykreślenia Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji obowiązku sprawozdawczego.

 • Czy każdy pracownik firmy może podpisać sprawozdanie?

  Sprawozdanie może podpisać jedynie osoba umocowana w KRS/CEiDG lub posiadająca stosowne pełnomocnictwo.

 • Czy należy w sprawozdaniu wykazywać każdy kod CN paliwa, na które przedsiębiorca posiada koncesję lub wpis, pomimo braku jego przywozu/wytworzenia/wywozu?

  Nie. Należy wykazać kod CN paliwa, które zostało przywiezione/wytworzone/wywiezione.

 • Czy można złożyć sprawozdanie za np. miesiąc maj już w kwietniu (zgodnie z ustawą termin jest do 20 czerwca), z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorca nie będzie dokonywał przywozu, wywozu lub wytworzenia?

  Tak, jednak należy mieć na uwadze, że przekazanie sprawozdania zawierającego nieprawdziwe dane, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12c ustawy – Prawo energetyczne, podlega karze pieniężnej, której wysokość wynosi od 10.000 zł do 50.000 zł (art. 56 ust. 2h pkt 5 ustawy – Prawo energetyczne). Tym samym jeśli Przedsiębiorca pomimo wcześniejszej deklaracji dokona przywozu, wywozu lub wytworzenia, powinien złożyć korektę sprawozdania.

 • Jaka jest minimalna ilość paliw ciekłych podlegająca wykazaniu w sprawozdaniu?

  Obowiązek sprawozdawczy, obejmuje wszystkie podmioty przywożące, nie stanowiąc w tym zakresie żadnych ilościowych ograniczeń. Powyższe wiąże się z koniecznością raportowania do Prezesa URE każdej ilości przywiezionych paliw ciekłych. Nawet w przypadku, gdy ilość ta jest niewielka, bądź składnia sprawozdania nawet jeśli zawiera wielkości zerowe. Ustawodawca we wzorze sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu zobowiązuje przedsiębiorcę do wykazywania ilości paliw w jednostkach miary, jakimi są tony lub m3. Jednocześnie jednak w objaśnieniu do tegoż sprawozdania precyzuje, iż wielkości odnoszące się do jednostek objętości lub masy należy wpisywać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast stosownie do art. 32d ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE z urzędu, w drodze decyzji, wykreśla z rejestru podmiot przywożący, który w okresie kolejnych 6 miesięcy nie dokonał przywozu paliw ciekłych (złożył kolejno 6 zerowych sprawozdań). Tym samym jeśli Przedsiębiorca np. przywozi śladowe ilości paliw ciekłych (o wolumenie mniejszej niż trzy miejsca po przecinku) i wykaże je w sprawozdaniu uniknie sytuacji, w której zostanie wykreślony z rejestru, mimo że sprowadzał i nadal będzie sprowadzał paliwa ciekłe.

 • Czy przewoźnik powinien wykazywać wolumeny przewożonego paliwa?

  Podmiot przywożący może dokonywać przywozu paliw ciekłych z zagranicy przy użyciu własnych środków transportu (przywóz samodzielny) lub zlecić świadczenie usług transportu innemu podmiotowi (przywóz za pośrednictwem podmiotu trzeciego). Trzeba jednakże wyjaśnić, iż podmiot, który świadczy tylko i wyłącznie usługę transportu paliwa przez granicę RP na rzecz innego podmiotu, nie jest podmiotem przywożącym w rozumieniu Ustawy - Prawo Energetyczne. Niemniej jednak jeśli posiada wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących, do czasu otrzymania decyzji o wykreśleniu powinien wskazywać w sprawozdania wartości zerowe w zakresie ilości przywiezionych paliw ciekłych.

 • Do kiedy należy składać sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d Ustawy - Prawo Energetyczne?

  Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Przedsiębiorca wpisany do Rejestru Podmiotów Przywożących, nie nabywa i nie planuje nabywać paliw ciekłych za granicą, powinien rozważyć ewentualne złożenie wniosku o wykreślenia z tego rejestru. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że podmioty wpisane do Rejestru Podmiotów Przywożących obciążone są obowiązkiem sprawozdawczym, który to obowiązek nie wygasa z chwilą wykreślenia z rejestru. Ostatnie sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu należy złożyć za miesiąc w trakcie trwania którego nastąpiło wykreślenie z rejestru (przykładowo: jeżeli przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w dniu 17 maja 2023 r. to ostatnie sprawozdanie składa za miesiąc maj 2023, w terminie do dnia 20 czerwca 2020 r.).

 • Jaka ilość paliwa ciekłego podlega wykazaniu w sprawozdaniu, w przypadku gdy realnie paliwa było mniej niż zadeklarowano na fakturze (np. strata na przeładunku)?

  Należy wykazać dokładnie tą ilość paliwa jaka była zadeklarowana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w związku z koniecznością zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

 • W sprawozdaniu 43d, za który miesiąc należy wykazać wolumen paliwa ciekłego przywiezionego np. w maju, a wykorzystanego w miesiącu następnym?

  W sprawozdaniu za miesiąc, w którym przedsiębiorca dokonał przywozu (maj).

 • W jaki sposób należy wykazać wolumen magazynowanego dla przedsiębiorcy paliwa ciekłego?

  Ilość paliwa będącego przedmiotem poszczególnych usług podaje się sumarycznie dla każdej z usług w formie liczbowej, uwzględniając odpowiednią jednostkę, charakterystyczną dla danego rodzaju paliwa na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

 • Co należy wskazać, w przypadku zaistnienia wątpliwości co do faktycznego pochodzenia paliwa?

  W przypadku zaistnienia wątpliwości co do pochodzenia paliwa rekomendowanym rozwiązaniem jest pobieranie pisemnych oświadczeń od przedsiębiorców zlecających usługi lub uregulowanie tej kwestii w umowie między stronami. Jednakże w przypadku usługi magazynowania, gdy miały miejsce procesy komponowania lub też rozładunek paliw mających różne pochodzenie na ten sam zbiornik można podać informację, iż jest to „mieszanina”.

 • W jaki sposób należy wykazywać usługę przeładunku paliw ciekłych?

  Ujawnieniu w sprawozdaniu podlega przeładunek paliw ciekłych niezależnie od tego czy ma on charakter usługi samoistnej, czy też służebnej w stosunku do usługi magazynowania. Przedsiębiorca wykazuje usługę przeładunku poprzez wskazanie wolumenu paliw podlegających przeładunkowi w podziale na przeładunek rozładunek i przeładunek załadunek, a każdy rodzaj usługi wskazują w osobnym wierszu:

  - przeładunek rozładunek – przez co rozumie się przeładowanie paliwa z infrastruktury transportowej na instalacje magazynową (zbiornik).

  - przeładunek załadunek – przez co rozumie się przeładowanie paliwa z instalacji magazynowej (zbiornik) na środek transportu.

 • Czy w przypadku braku świadczenia usług logistycznych zachodzi konieczność składania sprawozdania?

  Literalne brzmienie przepisu jednoznacznie wskazuję, iż obowiązek sprawozdawczy ciąży jedynie na podmiotach, które świadczyły wymienione w nim usługi w danym miesiącu. Tym samym analogicznie do dotychczasowej praktyki, przedsiębiorstwo w przypadku gdy nie ma braku realizacji umów w danym miesiącu może nie składać sprawozdania lub złożyć sprawozdanie zawierające zerowe wartości.

 • W jakim przypadku należy raportować nabycie w zbiorniku przez podmiot świadczący usługi logistyczne?

  Dotyczy paliwa nabytego od innego podmiotu w powierzchni magazynowej w przypadku gdy koszt magazynowania i przeładunku „nabytego w zbiorniku” paliwa został scedowany na nabywającego.

 • Czy posiada Pan/Pani koncesję i jaką?

  OPC (obrót paliwami ciekłymi) - co do zasady składa informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne).

  Wyjątki:
  - Przedsiębiorca zajmuje się tylko refakturowaniem (tzw. czysty obrót) - należy dopytać czy nie korzysta z usług firm świadczących usługi transportu do odbiorców końcowych, odpowiedź przecząca oznacza, że nie jest objęty obowiązkiem, a twierdząca, że musi składać informację, o której mowa w art. 43e ustawy - Prawo energetyczne,
  - Przedsiębiorca zajmuje się jedynie sprzedażą butli (bez napełniania) - nie jest objęty obowiązkiem.

  • MPC (magazynowanie paliw ciekłych) - składa informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne) oraz sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (zgodnie z art. 4ba ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne).
  • WPC (wytwarzanie paliw ciekłych) - składa informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne) i sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych oraz wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne).
  • OPZ (obrót paliwami ciekłymi z zagranicą) - składa informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne) oraz sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne).

 • Jeżeli Przedsiębiorca posiada wpis do Rejestru Podmiotów Przywożących (RPP), to…

  Składa informację o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (zgodnie z art. 43e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne) oraz sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne).

  Wyjątki:
  W infrastrukturze nie podlegają wykazaniu:
  • środki transportu nie będące cysternami (samochody osobowe, małe dostawcze, same ciągniki)
  • regały wysokiego składowania służące do przechowywania konfekcjonowanych paliw (puszek, opakowań)
  • kratki na butle z gazem

Dokumenty dostępne w systemie Platforma Paliwowa

Deklaracja składana przez producentów i handlowców, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach.

Informacja składana przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej lub paliw o magazynowanych zapasach obowiązkowych i handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania (art. 22 ust. 1c ustawy o zapasach).

Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o zapasach.

Informacja składana przez producentów tworzących zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw w postaci ropy naftowej o rzeczywistych współczynnikach uzysku z roku poprzedniego, o której mowa w art. 22 ust. 3a ustawy o zapasach.

Sprawozdanie zawierające informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, o którym mowa w art. 4ba ustawy – Prawo Energetyczne.

Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności, o której mowa w art. 43e ustawy – Prawo Energetyczne.

Sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, o którym mowa w art. 43d ustawy – Prawo Energetyczne.

Zapraszamy do kontaktu mailowego
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych