Ułatwienia dostępu

Zapasy interwencyjne ropy naftowej i paliw

Zapasy interwencyjne

Zapasy interwencyjne

zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone są w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych.

Zapasy gazu

Zapasy interwencyjne składają się z:

– zapasów obowiązkowych, tworzonych i utrzymywanych przez producentów i handlowców,

zapasów agencyjnych, tworzonych i utrzymywanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Rezerwy

Wielkość zapasów interwencyjnych

zapasy interwencyjne zaspokajają krajowe zapotrzebowanie na ropę naftową i paliwa w ilości odpowiadającej co najmniej iloczynowi 90 dni średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych