Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

System IT Platforma Paliwowa

2023-02-24 12:51

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych buduje system Platforma Paliwowa w oparciu o ustawę z 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych. Po startowym uruchomieniu systemu Platforma Paliwowa wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przywozem, wywozem, obrotem (wewnętrznym i zewnętrznym), magazynowaniem i przeładunkiem paliw, składające sprawozdania w oparciu o: 

 • ustawę Prawo Energetyczne (art. 4ba, art. 43d, art. 43e oraz art. 43f); 
 • ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 

zobowiązane będą do realizacji sprawozdawczości w oparciu o system IT Platforma Paliwowa.

Zakres informacji zawartych w systemie Platforma Paliwowa

 1. Deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach. 
 2. Informacji o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym, o której mowa w art. 22 ust. 3. 
 3. Informacji składanej przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie magazynowania ropy naftowej lub paliw o magazynowanych zapasach obowiązkowych i handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania (art. 22 ust. 1c ustawy o zapasach). 
 4. Wniosku o zmianę wpisu do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o zapasach. 
 5. Wniosku o wykreślenie wpisu z Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o zapasach. 
 6. Wniosku o wpis do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych – art. 14 ust. 1 ustawy o zapasach. 
 7. Sprawozdań składanych na podstawie art. 43d, art. 4ba oraz art. 43e ustawy prawo energetyczne, dla których nadzór sprawuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.  

Niezbędne formalności 

RARS zakłada konta Użytkownikom Platformy Paliwowej na podstawie pełnomocnictwa przekazanego przez producenta lub handlowca lub przedsiębiorstwa energetycznego dokumentu uprawniającego do jego reprezentacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pełnomocnictwo musi być zgodne z zasadami reprezentacji oraz podpisane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego przez producenta lub handlowca lub przedsiębiorstwa energetycznego, bądź podpisane odręcznie i przedłożone do RARS w formie papierowej.  

Co zwrotnie przekazać do RARS?

W związku z koniecznością wcześniejszego założenia kont dla użytkowników PP proszę o przekazanie drogą elektroniczną na adres Przedsiebiorcy_PP@rars.gov.pl lub przekazanie w formie papierowej: 

 1. Pełnomocnictwa dla wyznaczonych osób, do reprezentowania producenta lub handlowca lub przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie obsługi i składania dokumentów za pośrednictwem Platformy Paliwowej.
 2. Ról i uprawnienia w systemie IT Platforma Paliwowa.

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Olga Czarkowska (27.01.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (27.01.2023)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (24.02.2023)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty