Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Informacja

2022-03-25 12:43

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w terminie 18.02.2022 r. – 28.02.2022 r.
o zlecenie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) zadań w zakresie utrzymywania zapasów gazu ziemnego 1
na okres od 15.03.2022 r. do 30.09.2022 r., złożono 3 wnioski przez następujące podmioty:

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Polski Koncern Naftowy S.A.

 

W wyniku przeprowadzonej oceny i weryfikacji formalnej złożonych wniosków, wskazane podmioty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy biletowej oraz sprzedaży gazu ziemnego na rzecz RARS.

Po zakończeniu oceny formalnej, Polski Koncern Naftowy S.A. odstąpił od zawarcia umowy, w związku z tym RARS zawarła umowę biletową oraz dokonała zakupu gazu ziemnego z następującymi podmiotami:

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

 

Jednocześnie informujemy, że ustawowa alokacja finansowa, wskazana w art. 70c ustawy o zapasach, w wysokości
6 mld zł została w pełni wykorzystana.

W przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych umożliwiających przeprowadzenie kolejnego naboru zostanie zamieszczona stosowna informacja.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Marcin Sawicki (25.03.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (25.03.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (25.03.2022)

Aktualna dokumentacja dotycząca zawarcia umowy biletowej

2022-03-25 12:40

Aktualna dokumentacja dotycząca zawarcia umowy biletowej:

 

Umowa na świadczenia usługi polegającej na wykonywaniu zadań w zakresie trzymywania zapasów obowiązkowych Gazu ziemnego

Załącznik nr 2 Ceny i opłaty

Załącznik nr 3 Wzór oświdczenia Zlecającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzebu naliczenia podatku akcyzowego

Załącznik nr 4 Wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (03.03.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (25.03.2022)

Informacja o sposobie wyliczania ilości gazu ziemnego objętego usługą biletową

2022-03-02 16:18

W związku ze wzrostem notowań gazu ziemnego Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dopuszcza możliwość redukcji ilości paliwa gazowego, które miałyby być objęte usługą biletową na podstawie umów zawartych z RARS zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r., w stosunku do ilości deklarowanej w złożonych wnioskach.

W przypadku konieczności dokonania redukcji RARS przeznaczy na zakup gazu ziemnego na podstawie każdej z umów biletowych kwotę wyliczoną procentowo jako proporcja ilości paliwa gazowego proponowanej przez zlecającego w złożonym wniosku do całości ilości w złożonych wnioskach.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Marta Bączkowska (02.03.2022)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (02.03.2022)

PILNE: Wypełnianie wniosku o świadczenie usługi biletowej przez RARS

2022-02-24 08:06

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami dotyczącymi wypełnienia tabel informujemy, że w razie potrzeby uszczegółowienia informacji powinni Państwo załączyć informację dodatkową opisującą liczbę pakietów, taryfę oraz wolumen zapasów obowiązkowych (w rozbiciu na konkretne umowy - lokalizacje) będących przedmiotem Wniosku i dotyczyć okresu na jaki ma być zawarta umowa biletowa.

Informacja dodatkowa może być wpisana bezpośrednio we wniosku pod tabelą nr 4.1. lub 4.2 lub stanowić załącznik.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (24.02.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (24.02.2022)

Aktualizacja umowy na usługę biletową gazu ziemnego świadczoną przez RARS

2022-03-25 12:45

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii podatkowych, ulega zmianie wzór umowy.

Uwzględniając kwestię wyłączenia gazu ziemnego planowanego do nabycia przez RARS ze stosowania procedury zawieszonego poboru akcyzy, we wzorze umowy dokonano odpowiednich zmian.

Prosimy o posługiwanie się wyłącznie zaktualizowanym wzorem umowy.

 

Poniżej aktualna dokumentacja do pobrania

Uwaga: Ponadto usunięto załączniki nr 5 i 6 dotyczące wzoru upoważnień dotyczących zabezpieczenia finansowego.

 

Wzór umowy biletowej, 23.02.2022 (rozmiar 255.57 kB)

Wzór wniosku, 18.02.2022 (rozmiar 249.66 kB)

Załącznik nr 1 - dokumenty dotyczące Zlecającego (rozmiar 12.92 kB)

Załącznik nr 2 - ceny i opłaty (rozmiar 19.91 kB)

Załącznik nr 3 - oświadczenie Zlecającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego (rozmiar 175.01 kB)

Załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa do przekazywania RARS informacji(rozmiar 14.59 kB)

 

 

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (23.02.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (25.03.2022)

Informacja w sprawie naboru wniosków o zlecenie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

2022-04-15 21:24

UWAGA: Informujemy, że w dniu dzisiejszym na naszej stronie https://rars.gov.pl/ zostanie zamieszczony zaktualizowany wzór umowy biletowej na gaz ziemny.
W związku z tym prosimy o składanie wniosku wraz z aktualnym wzorem umowy.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (18.02.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (15.04.2022)

Świadczenie usług biletowych gazu ziemnego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. UWAGA! Informujemy, że składanie uwag do dokumentacji zostaje przedłużone do dnia 18.02.2022 r. do godz. 12:00!

2022-02-18 18:47

Działając na mocy Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, podmioty zobowiązane do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, przy spełnieniu określonych wymogów ustawowych, mogą zlecić Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) świadczenie usługi biletowej zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.

W tym celu RARS dokona, od uprawnionych podmiotów, zakupu na rzecz Skarbu Państwa gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy i rozpocznie na ich zlecenie świadczenie usługi biletowej.

Uwzględniając nowe zadanie ustawowe RARS przedstawia projekty dokumentów (wniosek oraz wzór umowy biletowej), które po zakończeniu konsultacji będą podstawą do zlecenia RARS usługi biletowej (w tym m.in. nabycia przez Agencję zapasu obowiązkowego gazu ziemnego od wnioskującego o usługę biletową).

Konsultacje będą prowadzone przez RARS w okresie od 11.02.2022 r. do 16.02.2022 r. do godz. 15:00.

Jednocześnie informujemy, że w konsultacjach mogą brać udział uprawnione ustawowo podmioty lub zrzeszające je organizacje.

Ogólne zasady naboru wniosków o zlecenie RARS zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

  1. Uprawnione podmioty wskazane w art. 2 ww. ustawy składają do Agencji wniosek o zlecenie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.
  2. Wniosek wraz z załącznikami, o którym mowa w pkt. 1, podlega weryfikacji formalnej. 
  3. W przypadku wystąpienia braków formalnych RARS wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub wyjaśniania niezgodności. 
  4. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 17.02.2022 r. do 28.02.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu korespondencji w wersji elektronicznej, poświadczonej podpisem kwalifikowanym). 
  5. Wnioski złożone po 28.02.2022 r. nie będą rozpatrywane.  
  6. Planowany termin zawarcia umowy biletowej z RARS ustala się nie później niż do dnia 15.03.2022 r. (z zastrzeżeniem zakończenia konsultacji w dniu 16.02.2022 r.).
  7. Po zakończeniu oceny formalnej zostanie zawarta umowa lub umowy na zakup gazu ziemnego stanowiącego zapas obowiązkowy podmiotu i na świadczenie usługi biletowej.
  8. Pierwszeństwo do zawarcia umów biletowych na kolejne okresy będzie przysługiwało podmiotom, które zawarły z RARS umowę na świadczenie usług biletowych do 30.09.2022 r.
  9. Środki finansowe przeznaczone na ww zadanie ujęto w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poziomie 6 mld zł.
  10. Szczegóły dotyczące uprawnionych podmiotów oraz mechanizmu świadczenia usług biletowych przez RARS wskazano w art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202).

 

Wzory dokumentów

Wzór wniosku

Wzór umowy biletowej

Załącznik nr 1 - dokumenty dotyczące zlecającego

Załącznik nr 2 - ceny i opłaty

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Zlecającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego

Załącznik nr 4 - cel zużycia gazu ziemnego

Załącznik nr 5a - wzór pełnomocnictwa I

Załącznik nr 5b - wzór pełnomocnictwa II

Załącznik nr 6 - wzór zaświadczenia o zablokowaniu środków na rachunku

Załącznik nr 7 - wzór pełnomocnictwa do pobrania zablokowanych środków

Załącznik nr 8 - klauzula RODO

Wzór umowy na zakup gazu ziemnego

 

RARS zastrzega możliwość aktualizacji powyższych informacji.

 

Kontakt:

Biuro Zapasów Interwencyjnych Paliw 

e-mail: sek_bpi@rars.gov.pl

Tel: 22 360 92 80

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (11.02.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (18.02.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty