Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Opłata zapasowa i Fundusz Zapasów Interwencyjnych

2022-01-26 10:45:56

Opłata zapasowa

Opłata zapasowa – opłata ponoszona i uiszczana przez producentów i handlowców od 1 stycznia 2015 r. na rzecz RARS, w celu pokrycia kosztów tworzenia i finansowania zapasów agencyjnych.

Opłata zapasowa dla paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) równa się iloczynowi wielkości produkcji lub przywozu paliw w jednostkach wagowych przeliczonych na ekwiwalent ropy naftowej i stawki opłaty za tonę ekwiwalentu ropy naftowej.

Opłata zapasowa dla gazu płynnego (LPG) równa się iloczynowi wielkości produkcji lub przywozu LPG w jednostkach wagowych i stawki opłaty za tonę LPG.

Termin płatności – producenci i handlowcy są obowiązani wpłacać opłatę zapasową w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub przywóz paliw.

Szczegóły dotyczące wyliczania opłaty zapasowej w zakładce Stawka i zasady wyliczania wysokości opłaty zapasowej.

Fundusz Zapasów Interwencyjnych

Fundusz Zapasów Interwencyjnych – utworzony ustawą „o zapasach” państwowy fundusz celowy, zarządzany przez Prezesa RARS, gromadzący środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych oraz finansujący realizację zadań RARS w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.

Środki funduszu pochodzą z:
 • opłaty zapasowej
 • wpływów związanych z interwencyjnym uwolnieniem zapasów agencyjnych oraz z ich wymianą i zamianą
 • odszkodowań z tytułu ubezpieczenia zapasów agencyjnych
 • odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu
 • wpływów z kar
 • darowizn i zapisów
 • pożyczek z budżetu państwa
 • wpływów z innych tytułów.
Przeznaczenie środków funduszu

Przeznaczenie środków funduszu – wyłącznie na realizację zadań RARS w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych, w szczególności na:

 • zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne w ilości zapewniającej spełnienie wymogów, w tym również na zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne na kolejny rok w związku z wynikającym z ustawy obniżeniem w następnym roku kalendarzowym poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 21c ust. 2
 • magazynowanie zapasów agencyjnych
 • wymianę i zamianę zapasów agencyjnych, w tym koszty ich przemieszczania
 • ubezpieczenie zapasów agencyjnych
 • zlecanie przez Prezesa Agencji, na podstawie umów, wykonywania zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych
 • odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia
 • budowę magazynów na potrzeby utrzymywania zapasów agencyjnych przez Agencję
 • zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych
 • zwrot kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a
 • koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych
 • obsługę pożyczek z budżetu państwa wraz z ich spłatą.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (26.01.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty