Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup elementów konstrukcyjnych i materiałów z rozbiórki bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie rozbiórki tej bocznicy

2012-09-24 13:59:36

Agencja Rezerw Materiałowych
00-400 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż elementów konstrukcyjnych i materiałów z rozbiórki bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie rozbiórki tej bocznicy  

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Do obowiązków Kupującego będzie należało:
 • opracowanie dokumentacji technicznej i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego w odpowiednich organach decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej przy Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Resku, 72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, usytuowanej na działkach budowlanych oznaczonych nr ewid.: 332/2, 320 i 268 (obręb Resko), składających się z elementów:
- bocznicy kolejowej od Składnicy w Resku do stacji PKP Resko o długości około 2 500 m (tory na podkładach drewnianych)

- bocznicy kolejowej wewnątrz Składnicy Resko o długości około 1 130 m ( tory na podkładach drewnianych i betonowych)

- wagi kolejowej 100 ton wraz z budynkiem o powierzchni zabudowy 8,9 m2 (około 2 m x 4,5 m) i wysokości 3 m

- budynku garażu lokomotywy o powierzchni zabudowy 65,60 m2 (10,25m x 6,4 m) i wysokości 4 m,
 • rozbiórka przez Kupującego wyżej wymienionych budowli budynku,
 • wywiezienie i zagospodarowanie elementów pochodzących z rozbiórki,
 • wywiezienie i zagospodarowanie lokomotywy spalinowej Ls 60,
 • niwelacja i uporządkowanie terenu rozbiórki zgodnie z zaleceniami stosownych organów oraz ofertą Kupującego,
 • naprawa nawierzchni na przejazdach w poziomie szyn na terenie likwidowanej bocznicy: dwa skrzyżowania z drogą asfaltową powiatową (ul. Gdańska i Szpitalna w mieście Resko) oraz jedno skrzyżowanie z drogą gminną brukową-polną (ul. Polna w mieście Resko).

3. Długość odcinka bocznicy do rozbiórki wynosi około 3 630 m, w tym:

 • długość całkowita szyny typu S 42 - około 7 500 mb,
 • masa całkowita szyn - około 315 000 kg,
 • ilość podkładów kolejowych drewnianych - około 5 220 szt,
 • ilość podkładów kolejowych betonowych - około 240 szt,
 • inne materiały i elementy konstrukcyjne.

4. Czas realizacji robót: 40 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu.

Zainteresowanych zakupem elementów konstrukcyjnych i materiałów z rozbiórki bocznicy wraz z jej rozbiórką obligujemy do dokonania ich oględzin, jednocześnie informujemy o możliwości wizji lokalnej w dni powszednie od godziny 7:00 do 15:00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku, 72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, województwo zachodniopomorskie. Mapy położenia bocznicy kolejowej są do wglądu u kierownika Składnicy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawie jest:

Jan Blajer - Kierownik Składnicy
Marcin Bloch - Kierownik Zespołu Technicznego
tel. 91 39 51 700

6.  Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie z napisem „OFERTA NA SPRZEDAŻ BOCZNICY KOLEJOWEJ Postępowanie nr BIL-SK8-ZT-203-1/2012" w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Resku, 72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, w terminie do dnia 28 września 2012 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 28 września 2012 r. o godz.11:00. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

8. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

9. Oferent jest zobowiązany dołączyć kserokopie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz lub radcę prawnego - następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o nadania numeru REGON,
 • zaświadczenia o nadaniu numeru NIP,
 • aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do EDG wystawionego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem przedłożenia,
 • umowy spółki (w przypadku spółek cywilnych);
 • oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza - w przypadku gdy oferent będzie działał przez pełnomocnika.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Agencja Rezerw Materiałowych powiadomi Oferenta na piśmie w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

11.  W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

12. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany dokonać wpłaty nie później niż 1 dzień przed przystąpieniem do rozbiórki.

13. Agencja zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Do pobrania

1. Załącznik nr 1 - projekt umowy 

2. Załącznik nr 2 - oferta

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (14.09.2012)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.09.2012)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty