Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie RARS nr BZ.4104.19.2022 o zakupie węgla na rezerwy strategiczne

2022-07-21 12:17:07

 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” informuje, iż od dnia zamieszczenia ogłoszenia zbiera oferty na sprzedaż węgla na utworzenie rezerw strategicznych w celu ochrony gospodarstw domowych
w związku z sytuacją kryzysową na rynku surowców energetycznych.

1. Przedmiot zakupu

Przedmiotem zakupu jest węgiel o jakości zgodnej lub zbliżonej do wymagań Agencji określonych w tabeli poniżej.

Lp.

Parametry

Wartość oczekiwana

1.

Podstawa wartości opałowej [kcal/kg NCV]

Min. 4800

2.

Wymiar ziarna [mm]

25-80

5-40

5-31,5

3.

Siarka  [%]

Max. 1,7

4.

Wilgotność całkowita [%]

Max. 20

5.

Popiół  [%]

16

6.

Zdolność spiekania RI

40

 

Wybrani Oferenci zobowiązani są sprzedać Agencji i dostarczyć do dnia 30 września 2022 roku węgiel
do składów wskazanych przez Agencję w województwie, w którym Oferent obecnie składuje węgiel.

Oferenci, z którymi zawarta zostanie umowa na sprzedaż węgla ponosić będą odpowiedzialność za ilość i jakość węgla dostarczonego do składu.

2. Informacje dotyczące zakupu

Pisemne oferty wraz z certyfikatami potwierdzającymi parametry jakościowe oferowanego węgla należy  przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: surowce@rars.gov.pl  do dnia 25.07.2022 roku
do godziny 12:00
w formie skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie przez osoby upoważnione
do reprezentacji Oferenta.

Agencja niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni powiadomi Oferentów o wyniku postępowania albo
o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru.       
Agencja nie wymaga wniesienia wadium.

Przy wyborze ofert decydująca będzie w szczególności oferowana cena sprzedaży za 1 tonę węgla oraz termin dostarczenia węgla do składów wskazanych przez Agencję.

Zastrzega się możliwość odstąpienia od postępowania oraz możliwość nie zawarcia umowy bez podania przyczyn.
W ofercie należy wskazać cenę zakupu 1 tony węgla o zbliżonych parametrach jakościowych określonych
w pkt 1.      
Agencja zastrzega sobie prawo oceny jakości dostarczonego węgla poprzez pobranie próby do badań. Szczegółowe warunki zakupu zostaną określone w umowie sprzedaży.

W przypadku pytań prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres surowce@rars.gov.pl.

 

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia Agencja zamieszcza:

załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego(rozmiar 33.7 kB)

załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO(rozmiar 16.9 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Justyna Gdańska (12.07.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (12.07.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (21.07.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty