Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zasady przetwarzania danych osobowych w Rządowej Agencji Rezerw Startegicznych

2021-02-24 09:42:21

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa;
  • pocztą elektroniczną: kancelaria@rars.gov.pl;
  • telefonicznie: 22 36 09 100, tel. komórkowy: 666 835 572;
  • faksem: 22 36 09 101.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Urszula Obrębska, z którą można się skontaktować poprzez mail: iod@rars.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Urszula Obrębska (15.06.2018)
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (15.06.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty