Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie świadczenia usługi przechowywania smalcu wyborowego obejmujacej cykliczna wymianę

2023-02-03 13:25

 

OGŁOSZENIE

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców - producentów smalcu, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia usługi przechowania rezerwy strategicznej smalcu wyborowego, obejmującej jego wymianę.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa:

 • przejmie do przechowania rezerwy strategiczne smalcu z magazynu dotychczasowego przechowawcy wskazanego przez Agencję (województwo wielkopolskie), w terminie określonym w warunkach przetargu (termin obowiązywania umowy upływa w czerwcu 2023 r.);
 • świadczyć będzie usługę przechowania smalcu obejmującą jego magazynowanie oraz wymianę na warunkach określonych w umowie.

Przedmiotem przejęcia będzie smalec wyborowy o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz normą PN-90-A-85802 „Tłuszcze zwierzęce jadalne topione”, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwany dalej „smalcem”.

Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy smalcu, smalcem wyprodukowanym przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy okres przechowywania smalcu był nie dłuższy niż 50% okresu przechowywania przewidzianego dla smalcu wyborowego zgodnie z normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą A1 do tej normy, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy – do upływu okresu przechowywania smalcu powinno pozostać nie mniej niż 60% okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionej normie.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowania smalcu, otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (bez VAT), obejmującej wszystkie czynności wynikające z umowy, w tym również koszt przejęcia smalcu na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy.

I. Wymagania dla Przedsiębiorców

Przedsiębiorca, który świadczyć będzie na rzecz Agencji usługę przechowania smalcu powinien zapewnić w szczególności:

 1. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przechowania;
 2. dokonanie przejęcia smalcu na przechowanie z magazynu dotychczasowego przechowawcy w terminie określonym w warunkach przetargu;
 3. przechowywanie smalcu w magazynie własnym lub magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu, spełniającym wymagania zgodnie z rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004 z późn. zm.);
 4. przechowywanie smalcu zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, normą PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą A1 do tej normy, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do smalcu, jego identyfikację i kontrolę;
 5. wymaganą jakość smalcu przy przyjęciu, wydaniu oraz w całym okresie przechowywania;
 6. wymianę przechowywanego smalcu, prowadzoną w ramach ogólnej gospodarki magazynowej Przedsiębiorcy;
 7. prowadzenie odrębnej dokumentacji obejmującej wszelkie operacje związane z przyjęciem, wydaniem oraz wymianą przechowywanej rezerwy;
 8. oznakowanie rezerw strategicznych smalcu w sposób widoczny i czytelny, zgodnie z wymaganiami umownymi;
 9. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016);
 10. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy przechowania zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w tym gwarancji bankowej.

Przedsiębiorca, z którym zawarta zostanie umowa przechowania, ponosić będzie odpowiedzialność za ilość, jakość, ochronę oraz nienaruszalność przechowywanego smalcu. Smalec stanowiący rezerwy strategiczne pozostaje do wyłącznej dyspozycji Agencji.

II. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

I etap postępowania przetargowego

Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

 • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
 • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania smalcu będącego przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Złożone oferty zostaną ocenione, czy spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Prowadzone negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie zryczałtowanej stawki za usługę przechowania smalcu.

Dokonany zostanie wybór najkorzystniejszych ofert, wg kryterium określonego w warunkach przetargu, uwzględniając wysokość zryczałtowanej stawki za usługę przechowania smalcu w złotych za tonodobę (bez VAT), obejmującej jego wymianę, a także koszty przejęcia smalcu ze wskazanej przez Agencję lokalizacji.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania usługi przechowania będzie wynosił  4 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego wykonania umowy w formie określonej w warunkach przetargu.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym, istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu można uzyskać na stronie internetowej Agencji - www.rars.gov.pl w zakładce Informacje niejawne

http://www.rars.gov.pl/index.php?dz=przedsiebiorca-zastrzezone

IV. Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 17 lutego 2023 r. do hgodz. 15.00 złożyć w kancelarii Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub na adres e-mail: sek_brz@rars.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru.

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 369 lub 22 36 09 360 składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@rars.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej Agencji - www.rars.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

http://www.rars.gov.pl/index.php?dz=rezerwy-zywnosciowe-zasady

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

 

Załącznik 1 - Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (03.02.2023)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (03.02.2023)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (03.02.2023)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 120

Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty