Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Obowiązki przedsiębiorcy

2023-01-02 11:33

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej i paliw zobowiązani są do:

 1. złożenia wniosku w formacie PDF(rozmiar: 214,05 kB) wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania tej działalności (druk dostępny również w zakładce Do pobrania oraz na platformie e-PUAP);
 2. utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych zgodnie z przepisami wymienionymi w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
 3. począwszy od okresu rozliczeniowego od stycznia 2017 r. składania deklaracji określonych art. 22 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, które należy składać do Prezesa RARS wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17.05.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 982) (rozmiar: 477,77 kB)

  Wzór deklaracji dla producentów i handlowców (rozmiar: 413,82 kB)

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1693) (rozmiar: 342.39 kB)

  Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi ARM, stosowanej po raz pierwszy do informacji przekazywanych za miesiąc wrzesień 2020 r. (rozmiar: 258.8 kB) 

  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2588)

  Wzór deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi RARS stosowany do informacji przekazywanych od grudnia 2022 r.

 4. Dotychczasowy wzór informacji o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (zał. nr 1) może być używany jedynie do składania korekt uprzednio przesłanych danych za okres 2015-2016

  Załącznik nr 1 w formacie PDF – Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej (rozmiar: 145,1 kB)

  Załącznik nr 2 w formacie PDF – Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych (rozmiar: 138,42 kB) 

  Załącznik nr 3 w formacie PDF – Informacja o ilości i lokalizacji zapasów handlowych (rozmiar: 137,66 kB)
 5. składania rocznych informacji*

  Załącznik nr 4 w formacie Excel – Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym w terminie do 1 marca każdego roku, o ilości zapasów ropy naftowej lub paliw, do utworzenia których są obowiązani w danym roku kalendarzowym oraz rzeczywistych współczynnikach uzysku z roku poprzedniego (druk dostępny również w formacie Excel w zakładce Do pobrania);

 6. wpłacania na rachunek Funduszu Zapasów Agencyjnych opłaty zapasowej
  w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła produkcja lub przywóz paliw – dotyczy produkcji i przywozu dokonanych począwszy od 1 stycznia 2015 r.;
 7. dostosowania do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego ilości utrzymywanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw do poziomu wynikającego z obliczeń wykonanych zgodnie z zapisami ustawy – obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
 8. przekazania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego Prezesowi Agencji informacji na temat realizowanych oraz planowanych zmian infrastruktury sektora naftowego, na okres kolejnych 5 lat, w zakresie:

  • rozbudowy lub ograniczenia mocy produkcyjnych, z wyłączeniem przestojów remontowych,
  • zwiększenia lub zmniejszenia pojemności magazynowych, z określeniem pojemności dostępnych w ramach usługi magazynowania,
  • zwiększenia lub zmniejszenia zdolności przesyłowych, z wyłączeniem zawieszenia na czas remontów;

  Obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i dotyczy również przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie magazynowania lub przesyłu ropy naftowej lub paliw;

 9. przekazywania niezwłocznie, na każde żądanie Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, informacji określonych w art. 38 ustawy;
 10. przedkładania projektów umów zawieranych na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy oraz aneksów do umów w celu uzyskania zgody Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na ich zawarcie (tzw. umowy biletowe);
 11. przechowywania danych i dokumentów stanowiących podstawę opracowania informacji przez okres 5 lat od dnia przekazania tych informacji Agencji;
 12. złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, takich jak: nazwa firmy, oznaczenie formy prawnej, numer NIP, numer akcyzowy, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada, numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca, lub dla osób nie posiadających tegoż numer innego dokumentu tożsamości, oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca, oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż siedziba producenta lub handlowca, oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności, numer w rejestrze podmiotów przywożących i numer koncesji udzielonej przez Prezesa URE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 13. przekazania informacji o zamiarze zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej co najmniej na 14 dni przed planowaną datą zawieszenia lub zakończenia działalności;
 14. złożenia wniosku w formacie PDF (rozmiar: 202,08 kB) o wykreślenie z rejestru (druk dostępny również w zakładce Do pobrania oraz na platformie e-PUAP) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sytuacji, takich jak:
  • trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw,
  • cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, jeśli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia,
  • cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami lub jej wygaśnięcie,
  • ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

* Informacje do Agencji powinny być przekazane w jednej z poniższych form:

  1. pisemnej (dostarczenie do siedziby RARS np.: tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście),
  2. dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wymogi w zakresie tego typu dokumentu zostaną spełnione w przypadku skorzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), będącej systemem informatycznym, dzięki któremu obywatele (także przedsiębiorcy) mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu. Wymaga to założenia konta (zarejestrowania się) na stronie http://epuap.gov.pl (instrukcja na ten temat dostępna jest na powyższej stronie internetowej).

Informacja przekazana poprzez platformę ePUAP musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym”, o który można wnioskować po założeniu konta w ePUAP.

Na platformie ePUAP w zakładce: Lista spraw – Zdarzenia losowe – Bezpieczeństwo narodowe – Zapasy interwencyjne ropy naftowej i paliw jest dostępny formularz do przesyłania informacji (miesięcznych i rocznej), odpowiednik elektronicznego pisma przewodniego. Natomiast same informacje, z uwagi na ograniczenia techniczne platformy ePUAP, będzie można przesyłać w postaci załączników formatu PDF.

Każdy z załączników musi zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, niezależnie od podpisu dodawanego w platformie ePUAP.

Tym samym, przesłanie informacji tylko i wyłącznie w formie zwykłego e-maila lub w ramach ePUAP bez podpisu kwalifikowanego ewentualnie niepoświadczonej „profilem zaufanym” nie będzie traktowane jako wywiązanie się przez przedsiębiorcę z obowiązku przesłania informacji miesięcznej czy rocznej.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Marta Bączkowska (02.01.2023)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty